Now Reading:
Zmierzch węgla kamiennego w Polsce

Zmierzch węgla kamiennego w Polsce

kopalnia węgla kamiennego

Czy węgiel pozostanie paliwem pierwszego wyboru? Takie pytanie można znaleźć w naj- nowszym World Energy Outlook 2012 przygotowanym przez Międzynarodową Agencję Energetyczną. To pytanie jest jak najbardziej aktualne w Polsce na początku 2013 roku. Kraje UE15 już wybrały drogę niskoemisyjnej gospodarki. Liderami transformacji są Niemcy i Wielka Brytania. Węgiel kamienny w krajach OECD i UE jest w odwrocie. Prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE, ang. IEA) do 2030 roku wskazują, że zapotrzebowanie na węgiel w krajach OECD będzie maleć o 1,1% rocznie, a w Chinach będzie się zwiększać co rok o 2,1%. Rozpatrując prognozy zużycia paliw kopalnych w skali globalnej, z uwagi na problem ocieplenia klimatu, trudno być optymistą, gdyż szybko rosnące zużycie paliw kopalnych w Chinach i Indiach znacznie przekroczy spadek w krajach OECD. Wzrost zużycia energii pierwotnej do 2035 roku wyniesie w krajach OECD 800 mln toe, przy równoczesnym spadku zużycia węgla i ropy naftowej, Chiny i Indie natomiast zwiększą zużycie nośników energii pierwotnej aż o 4,5 mld toe. W 2035 roku w globalnym energetycznym miksie paliwa kopalne nadal będą dominować na poziomie 75% (o 6% mniej niż w 2010 roku), a udział odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii elektrycznej osiągnie 35%.

Najbardziej niezwykła przemiana struktury energetyki dokonuje się w USA, które do niedawna dla zbilansowania własnej konsumpcji importowały 20% energii. „Rewolucja gazu z łupków”, produkcja bioenergii i zdecydowany wzrost efektywności transportu spowodują, że w 2035 roku USA staną się samowystarczalne energetycznie. Niska cena gazu w USA (średnio czterokrotnie niższa niż w Europie) spowodowała, że w 2012 roku zużycie węgla w elektrowniach spadło o 17%. Jednocześnie US Energy Information Administration prognozuje, że w ciągu następnych dwóch lat zamknięte zostaną elektrownie węglowe o mocy 30 GW, co stanowi 10% mocy elektrowni węglowych w USA. W krajach Unii Europejskiej pomiędzy rokiem 2009 a 2011 spadło wydobycie węgla kamiennego ze 135 mln Mg do 129 mln Mg, lecz jednocześnie wzrósł import ze 189 mln Mg do 198 mln Mg. Według scenariusza „nowych polityk” MAE zużycie węgla w UE w następnych latach zmaleje o 2,5% rocznie, osiągając w 2035 roku 200 mln Mg.

 

Trudno nie zadać pytania: Jak w tych europejskich trendach mieści się nasz kraj? Strategie rządowe z 2008 roku prognozowały wzrost wydobycia węgla kamiennego do 97,5 mln Mg w 2011 roku i utrzymanie eksportu; tymczasem wydobycie spadło do 76,4 mln Mg, a import wzrósł do 15 mln Mg. W 2012 roku rząd zawetował przedłożony przez Komisję Europejską dokument Energy Road Map 2050, nie doceniając jego znaczenia z powodu, jak można przypuszczać, braku własnej spójnej strategii energetycznej dla Polski. Niektórzy eksperci od górnictwa węglowego twierdzą, że Polska ma gigantyczne zasoby węgla kamiennego na setki lat.

Jednym z głównych celów niniejszego opracowania jest staranne przeanalizowanie, czym tak naprawdę w zakresie węgla dysponujemy. Chodzi o analizę uwzględniającą realia kosztów wydobycia i cen na rynkach międzynarodowych, ponieważ w warunkach otwartej gospodarki kapitalistycznej oderwanie się od tych aspektów prowadzi strategiczne myślenie na manowce niejasności. Prowadzi do formułowania zaklęć i pustych haseł w rodzaju:„Polska energetyka była, jest i będzie w przewidywanej przyszłości oparta na węglu…” – jak czytamy w dokumencie pt.„Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 2020”, akceptowanym przez rząd w 2012 roku.

Wiele symptomów wskazuje, że epoka rozwoju gospodarczego mająca za podstawę wytwarzanie energii z węgla, rozpoczęta w XVIII wieku, nieuchronnie zmierza ku końcowi. Kraje wysoko uprzemysłowione, jak Wielka Brytania i Niemcy, mimo posiadanych zasobów węgla kamiennego, zaniechały prawie całkowicie wydobycia i zmierzają konsekwentnie do energooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki. Zmiany te dokonują się pod wpływem narastającej w społeczeństwach świadomości, jakie są skutki eksploatacji i spalania węgla.

 

Input your search keywords and press Enter.