Now Reading:
Polska w obliczu nadpodaży węgla energetycznego

Polska w obliczu nadpodaży węgla energetycznego

Polska stoi w obliczu nadpodaży węgla energetycznego niezależnie od scenariuszy jego podaży oraz zapotrzebowania krajowej gospodarki – wynika z analiz przeprowadzonych przez Instytut Jagielloński oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN).

 • Istnieje uzasadniona obawa, że polskie kopalnie w średnim i długim horyzoncie nie będą w stanie sprzedać swojej produkcji na rynku krajowym. 
 • Warto podkreślić, że aktualna sytuacja deficytu ma charakter przejściowy. 
 • Odstawienia jednostek wytwórczych opalanych węglem, wzrost udziału OZE w strukturze wytwarzania energii oraz wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 prowadzić będą do redukcji zapotrzebowania na węgiel kamienny.

Polska jest krajem, w którym paliwa kopalne wciąż stanowią podstawowy nośnik energii pierwotnej. Należy się zatem spodziewać, że regulacje unijne w obszarze neutralności klimatycznej w znaczący sposób wpłyną na ich wykorzystanie, co skutkuje również potrzebą odpowiedniego dostosowania podaży do krajowego zapotrzebowania. Surowcem, na który w największym stopniu wpłynie realizacja celów redukcyjnych, będzie węgiel kamienny.

Autorzy publikacji wskazują, że pomimo celu PEP2040 dotyczącego promocji zasobów krajowych, można się spodziewać, że import węgla energetycznego do Polski będzie kontynuowany. Wpływ na to mają zarówno konkurencyjne ceny węgla importowanego, jak i jego jakość, dostosowana do wymagań konsumentów krajowych.  

Czytaj także: Jak ochrona złóż węgla blokuje rozwój gmin?

Kolejnym ważnym punktem jest prognoza średniej ceny sprzedaży węgla energetycznego. W ostatnich latach nie pokrywała ona kosztów jego produkcji, co prowadziło do ujemnych wyników finansowych polskich spółek wydobywczych. Chociaż sporadycznie występują okresy korzystne dla krajowego górnictwa, ceny sprzedaży węgla energetycznego w Polsce przez wiele lat utrzymywały się poniżej średniego kosztu produkcji, a tendencja ta może się pogłębiać – czytamy w raporcie.   

Przygotowana analiza pokazuje, że średnie koszty produkcji tony węgla kamiennego w Polsce w porównaniu z kosztami wydobycia w wybranych krajach eksportujących węgiel na rynki światowe są w przeważającej większości wyższe. W przypadku rosnącej nadpodaży problem pokrycia kosztów produkcji przychodami ze sprzedaży będzie się pogłębiał.

Aktualne koncesje dla węgla kamiennego

W Polsce poszukiwanie i rozpoznanie złóż węgla kamiennego oraz eksploatacja kopaliny są działalnościami koncesjonowanymi. W raporcie czytamy, że aktualnie koncesje na wydobycie węgla kamiennego posiada 12 spółek wydobywczych, tj.: 

 • Polska Grupa Górnicza S.A. 
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S. A. 
 • Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 
 • TAURON Wydobycie S.A. 
 • Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. 
 • Węglokoks Kraj Sp. z o.o., 
 • Zakład Górniczy Siltech Sp. z o.o. 
 • Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o.o. 
 • Karbonia S.A. 
 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., 
 • Nexano Minerals Sp. z o.o., 
 • Brzezinka Sp. z o.o. S.K.A. 

Łączna liczba koncesji na wydobywanie węgla kamiennego oraz wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej wynosi 56 (stan na 30.06.2021 r.) – wskazują autorzy raportu. Resort klimatu i środowiska udzieł również dwóch koncesji na rozpoznawanie złóż węgla kamiennego (rys. 1).

Autorzy wskazują, iż analizując terminy aktualnych koncesji na wydobywanie węgla kamiennego (rys. 2) należy zauważyć, że w ciągu najbliższych lat wygasa jedynie kilka z nich. W okresie 2021–25 sytuacja taka dotyczy sześciu koncesji – czytamy w raporcie Instytutu Jagiellońskiego.

Na powyższym wykresie przedstawiono zestawienie ważności koncesji posiadanych obecnie przez spółki górnicze potwierdzające, że wszystkie kopalnie, w których wydobywany jest węgiel kamienny do celów energetycznych posiadają koncesje na okres od kilku do kilkudziesięciu lat. Autorzy podkreślają, że duża liczba kopalń eksploatuje więcej niż jedno złoże. 

Źródło:

Instytut Jagielloński: Analiza scenariuszowa bilansu podażowo-popytowego węgla kamiennego w Polsce do 2040 roku

Photo by Albert Hyseni on Unsplash

 

Input your search keywords and press Enter.