Now Reading:
Jak wyglądają emisje metanu z polskich kopalń?

Jak wyglądają emisje metanu z polskich kopalń?

Polska należy do grona państw, w których emisje metanu związane z eksploatacją paliw kopalnych są największe w UE. Szacuje się, że większość (89%) polskiego metanu pochodzi z sektora górnictwa węgla kamiennego. Metan emitowany jest nawet przez nieczynne już kopalnie, a jego emisje z polskich koplań węgla widoczne są przez satelity – wynika z raportu ClientEarth „Emisje metanu. Wyzwanie dla klimatu, energetyki i prawa”

Metan jest gazem silniej oddziałowującym na klimat niż dwutlenek węgla (CO2). Ma on o 86 razy większą zdolność do pochłaniania promieniowania cieplnego. Największe emisje metanu w skali globalnej pochodzą z sektora energetycznego, odpadów oraz rolnictwa – czytamy w raporcie.

● W Polsce, udokumentowane emisje metanu pochodzą przede wszystkim z przemysłu związanego z wydobyciem, tansportem i konsumpcją paliw kopalnych – 38,5 proc., z produkcji rolnej – 30,7 proc. oraz gospodarki odpadami – 23,4 proc. 

Na emisję z energetyki składa się przede wszystkim emisja z kopalń węgla kamiennego i brunatnego, stanowiąca 32,2 proc. całkowitej krajowej emisji metanu do atmosfery.

● Kopalnia Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice oraz Zakład Górniczy Brzeszcze znajdują się wśród najwiekszych pojedynczych emitentów metanu kopalnianego w Polsce. Z kolei koncernem, który uwalnia najwięcej emisji metanu, jest Jastrzębska Spółka Węglowa, która odpowida za około 50 proc. emisji metanu kopalnianego.

Zgodnie z danymi Krajowego Raportu Inwentaryzacyjnego z 2019 r., suma emisji metanu w Polsce wyniosła 1,8 mln ton. Udział metanu w całkowitej krajowej emisji gazów cieplarnianych w roku 2019 wyniósł ponad 11%. W Polsce największe emisje metanu pochodzą z energetyki (45,7%: spalanie paliw oraz emisje lotne z paliw związane z ich wydobyciem, dystrybucją i konsumpcją) – czytamy w raporcie.

Źródła emisji metanu

Jak zaznaczają autorzy publikacji, udziały trzech głównych kategorii źródeł w całkowitej emisji metanu rozkładają się następująco: przemysł związany z wydobyciem, dystrybucją i konsumpcją paliw – 38,5%; produkcja rolna – 30,7%; oraz gospodarka odpadami – 23,4%. Na emisję z pierwszej z wymienionych kategorii składa się udokumentowana emisja z kopalń węgla kamiennego i brunatnego stanowiąca 32,2% całkowitej emisji CH4 do atmosfery. Zgodnie z danymi Eurostatu, Polska jest jednym z największych emitentów metanu w UE, właśnie ze względu na olbrzymią ilość metanu uwalnianą w trakcie wydobycia węgla. 

Metan z polskich kopalń

Z raportu dowiadujemy się, że Polska należy do grona państw, w których emisje metanu związane z eksploatacją paliw kopalnych są największe w UE. Szacuje się, że większość (89%) polskiego metanu pochodzi z sektora górnictwa węgla kamiennego. Część polskiego sektora energetycznego jest związana z emisjami metanu uwalnianego z kopalń węgla kamiennego i brunatnego, jakkolwiek węgiel jest dostarczany także do sektora metalurgicznego.

Raportowana emisja metanu ze wszystkich kopalń węgla kamiennego w Polsce wyniosła 404 kt (kiloton) w roku 2020. Emisje CH4 z polskich kopalń są na tyle duże, że są wykrywane przez satelity przystosowane do wykrywania tylko największych emisji metanu. W 2020 r. ukazał się raport think tanku Ember, konkludujący, że w 2018 r. 70% uwolnionego metanu z czynnych kopalń węgla w Europie miało miejsce w Polsce – podają autorzy opracowania. 

Metanowi rekordziści

Fundacja Instrat w swoim raporcie „Metan w transformacji sektora węglowego”, 2021 szacowała, że do największych emitentów metanu należą kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej: Budryk, Pniówek i Knurów-Szczygłowice, natomiast najwięcej uwolnionego metanu w stosunku do ilości wydobytego węgla ma kopalnia Brzeszcze, zarządzana przez Tauron. Zaraz po Kazachstanie i Rosji Polskie kopalnie należą do największych emitentów metanu na świecie – podkreślają eksperci.

Emisje metanu widziane z kosmosu

Emisje z polskich koplań węgla widoczne są przez satelity, które są w stanie wykryć jedynie wartości przewyższające 1 tonę emisji metanu na godzinę. Badacze firmy Kayrros, przy wykorzystaniu technologii satelitarnej wykrywają potężne emisje metanu na świecie. Emisje te występują przede wszystkim na terenie Ameryki Połnocnej, Afryki oraz Federacji Rosyjskiej. W Europie, wykrywalne przez satelity są przede wszystkim emisje pochodzące z polskich kopalń.

Problemy z pomiarem

Największym problemem dotyczącym emisji metanu jest określenie ich rzeczywistej wielkości. Aktualnie dostępne dane różnią się między sobą ze względu na brak jednolitej metodologii pomiarów oraz podmiotu odpowiedzialnego za weryfikację ich prawdziwości. Przy tworzeniu regulacji zmierzających do ograniczania emisji metanu w pierwszej kolejności należy dążyć do ujednolicenia metody pomiaru emisji oraz do powołania organów, które będą agregowały otrzymane dane od emitentów oraz weryfikowały ich poprawność – wskazują autorzy raportu.

Źródło:

ClientEarth: Emisje metanu. Wyzwanie dla klimatu, energetyki i prawa

Photo by Bence Balla-Schottner on Unsplash

Input your search keywords and press Enter.